மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வலியை உணர்த்தும் பாடல்