கருணை பயணம்

100_நாட்கள் கருணைப் பயணம், இதுபோன்று இருக்கும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தமிழகம் முழுவதும் பயணம் செய்து அவர்களை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் பயணப்பட உள்ளோம். ஆதரவற்றோர்க்கு 
ஆதரவாய் இருப்போம்

Translate »